Yıllık Planlar

Vitamin Öğretmen Yıllık Planları size, zengin bir bilgisayar destekli eğitim materyali olan Vitamin'i derslerinizde daha etkin kullanabilmeniz için yol göstermek üzere sunulmuştur.

25.11 / 01.12 Haftası Yıllık Planı
Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar Temel Beceriler
Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.
Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam
Heyelan oluşumundaki nedenleri sorgular.
"Öğretmen olduğunuzu hayal edin. Dersin konusu “Olasılık Çeşitleri” olsun. Bu konuyu nasıl işleyeceğinizi açıklayınız." şeklinde bir soru sorulur.

Öğrenciler, olasılığın birey, toplum, çeşitli bilim dalları ve meslek alanları için önemi ile ilgili proje hazırlar ve sınıfa sunarlar.
Gerçek yaşamdan, diğer derslerden ve çeşitli mesleklerden seçilen örnekler yardımıyla deneysel, teorik ve öznel olasılık sözlü ve yazılı olarak açıklanır.

Deneysel ve teorik olasılık arasındaki ilişki açıklatılır. Para atma deneyindeki bütün gruplardan elde edilen veriler kullanılarak yazı gelme olasılığı için elde edilen değer ile teorik olasılık değeri karşılaştırılır.
Teorik olasılığın hesaplanmasında her bir çıktının eş olumlu olması gerektiği vurgulanır.

Deneme sayısı arttıkça deneysel olasılık değerinin, teorik olasılık değerine yaklaştığıyla ilgili çalışmalar yaptırılır.

Eğer deneydeki her bir çıktı eş olasılıklı değilse deneysel olasılıktan yararlanılır.
02.12 / 08.12 Haftası Yıllık Planı
Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar Temel Beceriler
Bağımlı ve bağımsız olayları açıklar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Karar verme sürecinde ortaya çıkabilecek çeşitli alternatifleri belirtir.

Girişimcilik
Hedef kitleye sorulacak sorulara karar verir, anketi uygular.
Herkesin ilgi alanını bir ekonomik işleve çevirme olasılığı olduğunu fark eder.

Çift Sütun Çalışması: Bağımlı ve bağımsız olasılığı farklı iki sütunda özelliklerinin sıralanması yapılır.

Açık Uçlu Sorular: Bağımlı ve bağımsız olasılıkla ilgili soruları çözer.

Resimleme Çalışması: Görselliği olan soruların resmedilerek çözülmesi beklenir.

Öğrenciler, verilen örnekler üzerinde tartışarak bağımlı ve bağımsız olayların farkına varırlar.
Bir torbanın içinde üzerlerinde 2 bisiklet, 3 boya kalemi, 4 top yazan toplam 9 kâğıt parçası vardır. Birinci çekilişte bisiklet yazılı kâğıt çekilmiştir. İkinci çekilişi yapacak kişi de bisiklet yazılı kâğıdı çekmeyi istemektedir. Bu kişi, birinci çekilişte çıkan bisiklet yazılı kâğıdı tekrar torbanın içine atarak mı, atmadan mı çekerse şansı daha fazla olur? Düşüncenizi gerekçeleriyle açıklayınız.

Ev kadını olan yakınlarınızın aile bütçesine katkıda bulunmak için üretime dönüştürebileceği ilgi alanlarını belirleyiniz. Bunların ekonomik işlevi olma olasılığını tartışınız.
Bağımlı ve bağımsız olaylarda ağaç şeması kullanılabilir.
Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Karar verme sürecinde ortaya çıkabilecek çeşitli alternatifleri belirtir.

Çift Sütun Çalışması: Bağımlı ve bağımsız olasılığı farklı iki sütunda özelliklerinin sıralanması yapılır.

Açık Uçlu Sorular: Bağımlı ve bağımsız olasılıkla ilgili soruları çözer.

Resimleme Çalışması: Görselliği olan soruların resmedilerek çözülmesi beklenir.

“Bir torbada, tatları dışında aynı özelliklere sahip 3 limonlu ve 5 naneli şeker bulunmaktadır. Semra ve Aslıhan, 2 tane limonlu şeker yemek istemektedir. Kimin iki tane limonlu şeker yiyeceğine karar veremedikleri için şekerleri torbadan çekeceklerdir. Şeker çekme olayı iki farklı şekilde yapılacaktır.
1. durum: İşleme ilk önce Semra başlayacaktır. Semra, birinci şekeri çektikten sonra torbaya atarak ikinci şekeri çekecektir. Eğer çekilen her iki şeker limonlu ise Semra limonlu şekerleri alabilecektir. Çekilen iki şekerin de limonlu olma olasılığı nedir?
2. durum: Semra birinci çekilişten sonra çektiği şekeri torbaya atmadan ikinci kez torbadan şeker çekecektir. Eğer çekilen her iki şeker limonlu ise Semra limonlu şekerleri alabilecektir. Çekilen iki şekerin de limonlu olma olasılığı nedir?
Bu iki durumdaki olayların olma olasılıkları karşılaştırılır.
Bağımlı ve bağımsız olaylarda ağaç şeması kullanılabilir.
09.12 / 15.12 Haftası Yıllık Planı
Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar Temel Beceriler
Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.

Cümle Tamamlama Çalışması: Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar ile ilgili cümle tamamlama çalışması yapılır.


Venn Şemasında Listeleme: Kesişimleri bulunana iki tane venn şeması oluşturularak ortak ve farklı özellikleri venn şenası üzerinde gösterilir.

Her ondalık açılımın bir rasyonel sayı olarak yazılıp yazılamayacağı tartışılır.
Rasyonel sayıların iki tam sayının oranı biçiminde yazılabileceği (payda sıfırdan farklı olacak biçimde) fakat irrasyonel sayıların iki tam sayının oranı biçiminde yazılamayacağı örneklerle belirlenir. Öğrencilerin kullandığı bazı irrasyonel sayılar inceletilir.
• 0,252525… devirli ondalık açılımının 25/99 şeklinde yazılarak bir rasyonel sayı olduğu hatırlatılır.
• √36 =6 sayısı hem doğal sayı, hem tam sayı hem de rasyonel sayıdır.
Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir. Gerçek sayılar kümesinin rasyonel sayılarla ilişkisi, şema kullanılarak gösterilir.
• - 7 ≈-2,645751311… sayının kesir kısmı devretmemektedir. Bu sayı irrasyonel sayıdır.
Gerçek sayılar kümesinin R ile gösterildiği belirtilir.

Gerçek sayılar kümesinin sayı doğrusunu tam olarak doldurduğu belirtilir.
16.12 / 22.12 Haftası Yıllık Planı
Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar Temel Beceriler
Standart sapmayı hesaplar.
Kareköklü Sayılar

Alper ve Semra öğretmenler öğrencilerini TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları için hazırlamaktadır. Yaptıkları ortak sınavdan öğrencileri aşağıdaki puanları almıştır. Bu iki grubu başarıları açısından karşılaştırınız. Gruplardaki verileri kullanarak standart sapma hesaplatılır ve iki grup başarı açısından karşılaştırılır.
Alper Öğretmen: 60,60,70,40,60,70
Semra Öğretmen: 50,10,80,70,50,100

Aslıhan: Yukarıdaki analizler sonucunda ortalamaları aynı olmasına karşın Alper öğretmenin sınıfı Semra öğretmenin sınıfından başarılıdır.
Ege: Nedeni nedir?
Kerem: Alper öğretmenin sınıfındaki öğrencilerin puanlarının standard sapması Semra öğretmenin sınıfındaki öğrencilerin puanlarının standart sapmasından düşüktür.
Eylül: O halde sadece ortalamaya bakarak grupları karşılaştıramıyoruz.
Zeynep: Evet, elde edilen verilerin dağılımını da göz önüne almamız gerekiyor.

Teknoloji kullanma imkanı olmadığında standart sapma hesaplamalarında rahatlıkla işlem yapılacak miktarda ve büyüklükte sayılar verilmelidir.

Standart sapma sadece aritmetik ortalama için yapılacak yorumlarda kullanılmalıdır.

Açıklık ve çeyrekler açıklığı hatırlatılır.

Gruplar karşılatırılırken açıklık, çeyrekler açıklığının doğru yorum yapılmasına olanak vermeyen veya yanlış yoruma yol açan verilerden yararlanarak standart sapmaya neden ihtiyaç duyulduğu hakkında tartışma yaptırılır.

Açıklığın, çeyrekler açıklığının, standart sapmanın yayılma ölçüsü olduğu vurgulanır.

Standart sapmaya neden ihtiyaç duyulduğu vurgulanır.

Standart sapma formülü verilir.
İstatistiksel temsil biçimleri ile merkezî eğilim ölçülerini ve standart sapmayı kullanarak gerçek yaşam durumları için görüş oluşturur. Tablo ve Grafikler Tabloların, histogramın, çizgi ve sütun grafiklerinin istatistiksel temsil biçimleri olduğu vurgulanır. Aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değerinin merkezi eğilim ölçüleri olduğu vurgulanır.

Açıklığın, çeyrek aıklığın, standart sapmanın yayılma ölçüsü olduğu vurgulanır.

Standart sapmaya neden ihtiyaç duyulduğu vurgulanır.
23.12 / 29.12 Haftası Yıllık Planı
Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar Temel Beceriler
Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların önemini açıklar.
Drama Çalışması: Atatürk'ün geometriye katkıları konusunda bir drama çalışması yapılabilir. Atatürk’ün yazdığı “Geometri” adlı kitap inceletilerek Atatürk’ün geometri terimlerine bulduğu Türkçe karşılıkların önemi vurgulanır.
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. Eşitsizlikler Doğru-Yalan Kutusu Çalışması: Belirli sayıda kenar uzunlukları verilerek üçgen çizilebilenleri doğru kutusuna, üçgen çizilemeyenleri yalan kutusuna atmaları beklenir. Öğrenciler;
1. Kenarlarının uzunluğu,
2. Bir kenarının uzunluğu ile iki açısının ölçüsü,
3. İki kenar uzunluğu ile bu kenarların arasındaki açının ölçüsü
verilen üçgenleri pergel, cetvel vb. kullanarak çizerler.
Kenar uzunlukları verilmeyen bir eşkenar üçgen çizilebilir mi?
Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder ve çizer. Üçgenlerde Ölçme Eşleştirme Çalışması: Üçgenler üzerinde verilen kenarortay, yükseklik, açıortay ve kenar orta dikmelerinin hangisi olduğuna karar vererek karşılarındaki isinlerle eşleştirme yapması beklenir. Öğrenciler kâğıtları katlayarak, keserek veya çizim yaparak üçgen modelleri oluştururlar. Bu üçgenlerde, katlayarak ya da çizim yaparak kenarortay ve açıortayları inşa ederler. Bunların birbirlerinden farklı olduklarını, katlayıp üst üste getirerek keşfederler. Kenarortayın, bir köşeyi karşı kenarın ortasına birleştiren doğru parçası olduğu ve bu yüzden üçgenin iç bölgesinde kaldığı vurgulanır.

Yüksekliklerin, köşelerin karşılarındaki kenara olan uzaklık veya köşelerden bu kenara inilen dikme (doğru parçası) olduğu vurgulanır. Ayrıca paralel doğruların eş uzaklıklı doğrular olduğu hatırlatılarak söz konusu köşeden geçen ve karşı kenara paralel olan doğrunun üzerindeki herhangi bir noktadan inen dikmenin veya bu dikmenin uzunluğunun da yükseklik olabileceği vurgulanır. Bundan dolayı geniş açılı üçgenlerde köşelerden çizilen yüksekliklerden ikisinin, üçgenin dışında kalacağı vurgulanır.

Bir üçgendeki kenarortay, kenar orta dikme, açıortaylar ve üçgen dar açılı ise yüksekliklerin üçgenin içinde noktadaş (aynı bir noktadan geçen) oldukları vurgulanır. Yüksekliklerin dik üçgenlerde, dik açının köşesinde; geniş açılı üçgenlerde ise üçgenin dışında kesiştikleri vurgulanır.
26.12 / 29.12 Haftası Yıllık Planı
Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar Temel Beceriler
Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.

Öğrencilerden problemleri dikkatli okumalarını, problemleri kendi cümleleri ile ifade etmelerini; problemde verilenleri belirlemeleri, problemi çözmek için plan yapmaları ( strateji belirlemeleri ), planı uygulamaları, çözümlerini kontrol etmeleri ve tartışmaları istenir.

Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.

Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular.

Pythagoras (Pisagor) bağıntısının farklı ispatları ile ilgili araştırmalar yapınız.

Öğrenciler, kareli kâğıt, noktalı kâğıt, geometri tahtası vb. kullanarak farklı dik üçgen modelleri oluştururlar. Üçgenlerin kenar uzunluklarını ölçerek bir tabloya yazarlar. Tabloda, dik olmayan kenarların en uzun kenarlar olduğunu bularak bu kenarların “hipotenüs” olarak adlandırıldığını belirtirler.

Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.

 

Karenin, dikdörtgenin köşegenleri; eşkenar, ikizkenar üçgenin yüksekliği; küpün cisim köşegeni buldurulur.

Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygular.

Öğrencilerden problemleri dikkatli okumalarını, problemleri kendi cümleleri ile ifade etmelerini; problemde verilenleri belirlemeleri, problemi çözmek için plan yapmaları (strateji belirlemeleri), planı uygulamaları, çözümlerini kontrol etmeleri ve tartışmaları istenir.

Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.

 

Hesap makinesi kullandırılarak ya da trigonometri tablosundan, açıların trigonometrik oranları buldurulur.

30.12 / 05.01 Haftası Yıllık Planı
Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar Temel Beceriler
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.
Eşitsizlikler Kuralı bul çalışması: Üçgenin herhangi bir kenarının iki kenar uzunluğunun toplamından küçük, farkından büyük olduğunun kuralı çıkarılır. Kürdan, kibrit çöpü, kurşun kalem vb. nesnelerden farklı ya da eşit uzunluklara sahip olanlardan herhangi üçü alınır. Bu nesnelerle üçgen inşa edilir. Üçgen inşasının gerçekleşmesi için bu üç nesnenin uzunlukları arasında bulunması gereken ilişkiler aşağıdaki etkinliklerle öğrencilere keşfettirilir:
1. Nesnelerden birinin uzunluğunun, diğer iki nesnenin uç uca eklenmesiyle oluşan uzunluktan küçük veya büyük olduğu durum incelenerek bu uzunluktaki nesnelerin üçgen oluşturup oluşturmadığı tartışılır.
2. Nesnelerden birinin uzunluğunun, diğer iki nesnenin uzunluğunun farkından büyük veya küçük olduğu durumlar incelenerek bu uzunluklardaki nesnelerin üçgen oluşturup oluşturmadığı tartışılır.Temel çizimler kullanılarak üçgen inşa ettirme yoluyla üçgenin kenar uzunlukları
arasındaki ilişkiler fark ettirilir.
İki kenar uzunluğunun toplamının, üçüncü kenarın uzunluğundan büyük olduğu bağıntısına “üçgen eşitsizliği” denildiği vurgulanır.
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler. Eşitsizlikler Kuralı bul çalışması: Üçgenin herhangi bir açısı büyükse karşısındaki kenar da üçgenin büyük kenarıdır. Kısaca büyük açının karşısındaki açı büyük, küçük açının karşısındaki kenar küçüktür kuralı çıkarılır. Kâğıttan çeşitkenar bir üçgen modeli inşa edilir. Bu üçgenin kenarları ikişer ikişer birbiri üzerine katlanarak kenarlar uzundan kısaya doğru 1, 2, 3 olarak numaralandırılır. Aynı yöntemle açılar da birbiri üzerine çakıştırılarak büyükten küçüğe doğru 1, 2, 3 olarak numaralandırılır. Model üzerinde üçgenin kenar uzunluklarıyla açı büyüklükleri arasındaki ilişki tartışılarak keşfettirilir. Dik üçgende dik kenarlar ve hipotenüs (uzun kenar) tanıtılıp açı ölçüleriyle kenar uzunlukları arasındaki ilişki bulunur.

Dinamik geometri yazılımları kullanılabilir.