Yıllık Planlar

Vitamin Öğretmen Yıllık Planları size, zengin bir bilgisayar destekli eğitim materyali olan Vitamin'i derslerinizde daha etkin kullanabilmeniz için yol göstermek üzere sunulmuştur.

26.09 / 11.10 Haftası Yıllık Planı
Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar Temel Beceriler
Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir.
Geometrik şekiller verilerek eşleştirme çalışması yaptırılabilir. Kare, dikdörtgen ve üçgenin özellikleriyle ilgili kavram haritası oluşturulması istenir. Üçgen, kare ve dikdörtgenin herhangi bir köşesinden başlanarak saatin aynı veya tersi yönünde ilerlenir. Bunların her bir köşesindeki harfler sırayla yazılarak isimlendirilir.

Bora, bir pazar sabahı matematik kursu için evden okula gitti. Matematik kursundan sonra bakkala giderek bir şeker aldı ve şekerini yiyerek parka gitti. Parkta bir süre oynadıktan sonra
eve döndü. Bora’nın pazar günü evden çıkarak izlemiş olduğu yol; Okul → Bakkal → Park → Ev olarak ifade edilebileceği gibi kısa yolla OBPE şeklinde de ifade edilebilir. Bora'nın izlediği bu yolu bir dikdörtgen şeklinde ifade edersek, bu dikdörtgen “EOBP dikdörtgeni” veya “EPBO dikdörtgeni” olarak isimlendirilir.

Benzer bir senaryo ile üçgen isimlendirilir. Köşeleri "A", "B" ve "C" olan bir üçgen, “ABC, ACB, BAC, BCA, CAB veya CBA üçgeni” olarak isimlendirilir ve sembolik olarak ΔABC veya ABC olarak gösterilir.

Üçgen, kare ve dikdörtgen isimlendirilirken harfler alfabetik sıraya uygun seçilmeyebilir.

Kare ve dikdörtgen sembolle gösterilmez. Üçgeni sembolle gösterirken çizgi modeli olan "Δ" kullandırılır.
Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. Geometrik şekiller verilerek eşleştirme çalışması yaptırılabilir. Kare, dikdörtgen ve üçgenin özellikleriyle ilgili kavram haritası oluşturulması istenir. Öğrencilerin her bir kenarın, farklı iki köşeyi olusturan iki uç noktası olduğunu gözlemlemeleri sağlanır. Bu uç noktalar belli olunca kenarın yani doğru parçasının belirlendiği ve bu doğru parçasının iki köşeyi birleştiren en kısa yol olduğu fark ettirilir.
Doğru parçası modeli olarak okul ile ev veya ev ile okul arasındaki düz yol aldırılır. Bu yolun “okul-ev arası veya yolu” ya da “ev-okul arası yolu” biçiminde adlandırıldığı gibi bir doğru parçasının uçlarının adını vererek isimlendirildiği fark ettirilir.
“OE doğru parçası” veya “EO doğru parçası”, OE veya [OE] ile gösterildiği gibi EO veya [EO] ile gösterilir. OE nin uzunluğu IOEI veya IOEI ile de temsil edilir.

ABC üçgenindeki AB kenarı [AB], [BA] ya da AB, BA; PTRS karesindeki TR kenarı da [TR], TR , [RT] veya RT biçiminde gösterilir.
Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarının aynı zamanda bir doğru parçası olduğu vurgulanır.

Uçları A, B olan doğru parçası; AB veya [AB] ile temsil edildiğinde uzunluğu, sırasıyla AB veya AB ile gösterildiği belirtilir.
Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirler. Kare ve dikdörtgenlerin özellikleri ile ilgili nesi var oyunu oynatılır. Öğrenciler gruplara ayrılır ve gruplara bir özellik söylenir. Öğrencilerde o özelliğin hangi şekle ait olduğunu söyler doğru bilen gruplar puan alır. Geometri tahtası veya noktalı kâğıt kullanılarak çeşitli büyüklükte kare ve dikdörtgenler oluşturulur. Oluşturulan kare ve dikdörtgen inceletilerek bunların kenar ve açılarının özellikleri belirletilir. Bu özellikler karşılaştırılarak kare ve dikdörtgenin benzerlik ve farklılıkları buldurulur. Farklı duruşlardaki kare ve dikdörtgenin özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır.
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. Üçgenlerin kenar uzunluklarına göre sınıflandırılması yapılırken önce sezgiye dayalı olarak ikizkenar, eşkenar ve çeşitkenar üçgeni birbirinden ayıran özelliklerin ne olduğu tartıştırılır. Ölçme yaptırılarak farklılıklar ortaya çıkartılır.

Çizilmiş olarak verilen üçgenlerin kenar uzunlukları ölçtürülür. Ölçme sonuçlarına göre üçgenler ikizkenar, eşkenar ve çeşitkenar üçgen olarak isimlendirilir.

Geometri tahtası veya noktalı kağıt kullandırılarak farklı duruşlardaki üçgen çeşitleri oluşturtulur.
Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. Çalışma kitabında bulunan kağıttan üçgen etkinliği yapılarak öğrencilere üçgenin iç açılarının ölçüsü 180 derece olduğu hissettirilir. Farklı büyüklükte üçgenler çizdirilerek iç açıları ölçtürülür. Bu açıların ölçüleri toplamı buldurulur.

Kâğıttan bir üçgen modeli üç köşesinden koparttırılıp elde edilen parçaların
köşeleri bir noktada yan yana getirtilerek bir doğru açı oluştuğu buldurulur.

Kâğıttan bir üçgen modelinin açıları ölçtürülüp bir noktadan itibaren bitişik
olarak çizdirilerek doğru açı oluşturdukları buldurulur.
Modeldeki açıların karışmaması için üçgen köşelerinden düz kestirilmez.
Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. Geometrik şekiller verilerek eşleştirme çalışması yaptırılabilir. Kare, dikdörtgen ve üçgenin özellikleriyle ilgili kavram haritası oluşturulması istenir. Üçgenler açı ölçülerine göre sınıflatılırken önce sezgisel olarak dik, geniş ve dar açılı üçgeni birbirinden ayıran özelliklerin ne olduğu tartıştırılır. Ölçme yaptırılarak farklılıklar ortaya çıkartılır.

Çizilmis olarak verilen üçgenlerin açıları ölçtürülür. Ölçme sonuçlarına göre üçgenler dik, dar ve genis açılı üçgen olarak adlandırılır.

Geometri tahtası veya noktalı kâğıt kullandırılarak farklı duruşlardaki üçgen çeşitleri oluşturtulur.
Farklı duruşlardaki üçgenlerin özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır.
Açıölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen, kare ve dikdörtgeni çizer. Geometrik şekiller verilerek eşleştirme çalışması yaptırılabilir. Kare, dikdörtgen ve üçgenin özellikleriyle ilgili kavram haritası oluşturulması istenir. Bir kenar uzunluğu 4 cm olan bir kare çizdirilir.

Kısa kenarının uzunluğu 5 cm, uzun kenarının uzunluğu 6 cm olan bir dikdörtgen çizdirilir.

Dik kenar uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan bir dik üçgen çizdirilir.
Dik üçgende hipotenüsten söz edilmez.
27.09 / 03.10 Haftası Yıllık Planı
Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar Temel Beceriler
Açının kenarlarını ve köşesini belirtir.
Köşe yapmaca etkinliği yaptırılabilir. Okul bahçesine tebeşirle büyük bir kare çizilir. Karenin her bir köşesine ve ortasına birer kişi yerleştirilir. Ortadaki öğrenciye, köşelerdeki öğrenciler yer değiştirirken bu köşelerden birini kapmaya çalışması söylenir. Her yeni durumda oyunu dondurup öğrencilerin isimlerinin baş harflerini kullanarak kareyi isimlendirmeleri sağlanır. isimlendirmede baş harfleri aynı olan öğrenciler denk gelirse öğrenci soyadlarının ilk harfi kullanılır. Açının modellerlinden saatin akrep ve yelkovanı, vücudun beden ve kollardan biri, makasın bıçakları vb. aldırılır. Saatteki akrep ve yelkovanın açının kenarları, bunları tutan pimin de açının köşesi; vücuttaki kol ve bedenin açının kenarları, omuzun da açının köşesi; makastaki bıçakların açının kenarları, pimin de açının köşesi olduğu fark ettirilir. Açı formal olarak tanımlanmaz.
Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma

“Okul sapağı”, “el masası” vb. modeller kullandırılarak bir açının köşesinin ismiyle adlandırıldığı keşfettirilir. Açının kenarlarının birer ışın olduğu uygun modeller yardımıyla vurgulanır.

Açıyı sembolle gösterme yollarından birinin, açının çizimi ile elde edilen şekil yani “∧“ veya “∠” sembolü olduğu vurgulanır.

Açıyı, köşesine yazılacak olan büyük harfle isimlendirmeleri sağlanır.

Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. Açıölçerin kullanımıyla ilgili etkinlikler yaptırılır. Açı ölçme araçlarından gönye ve açıölçer tanıtılır. Gönyelerin, ölçüsü 30°, 45°,
60° ve 90° olan açıları ölçtüğü belirtilir.

Düzlemsel şekillerin modellerindeki ve kullanılan eşyalardaki açıların ölçüleri açıölçerle ölçtürülerek buldurulur.

Noktalı kâğıtta verilen bir şeklin içindeki açılar ölçtürülerek dar, dik ve geniş açıların sayıları buldurulur. Akrep ve yelkovanın saat başlarındaki durumları model alınarak hangi saatlerde hangi açıların oluştuğu yazdırılır.

Geometri tahtası üzerinde sadece bir dik açısı olan, en az bir dik açısı olan, altı dik açısı ve yedi kenarı olan vb. düzlemsel şekiller oluşturtulur.
Açı ölçme birimi olarak derece sembolü (° ) kullandırılır.

Dik açının ölçüsünün 90° ve doğru açının ölçüsünün 180° olduğu buldurulur.

Dar açının 0° ile 90°, geniş açının 90° ile 180° arasında olduğu vurgulanır.

Açıları, s(Â) = 90° veya s(Â) = 180° biçiminde göstermeleri sağlanır.

Açı ölçüsünün en az 0° ve en fazla 180° olduğu vurgulanır.
04.10 / 08.10 Haftası Yıllık Planı
Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar Temel Beceriler
Ölçüsü verilen bir açıyı çizer.
40° lik bir açının farklı duruşları dikkate alınarak açı modelleri çizdirilir. Aynı ölçüye sahip açıların duruşlarındaki farklılığın, açının ölçüsünde etkili olmadığı vurgulanır.
09.10 / 14.10 Haftası Yıllık Planı
Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar Temel Beceriler
Açıları, standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar.
Standart bir açı ölçme biriminin “anlaşmayı sağlamadaki” önemini vurgulayan bir paragraf yazılır. Kâğıttan standart olmayan açıölçer modelleri yaptırılır. Yapılan katlamaların sayısı arttıkça elde edilen dilimlerin sayısının arttığı ve dilimlerin
küçüldüğü fark ettirilir. Farklı dilimlere sahip açıölçer modelleri ile yaptırılan ölçme sonuçları karşılaştırılır.
Kâğıttan yapılan açıölçer modelleri kullandırılarak düzlemdeki bir çokgenin açıları ölçtürülür.


Açı ölçme etkinliğinde standart olmayan açı ölçerle yapılan ölçme sonuçlarındaki
farklılıklar değerlendirilerek standart açı ölçme biriminin önemi fark ettirilir.
Yuvarlak pastada merkezden kenara doğru kestiğimiz dilimlerin “büyük” veya “küçük” genişlikte olma durumları; kapının yarı açık, tam açık, kapalı durumları vb. model alınarak her açının bir büyüklüğü olduğu ve bu büyüklüğün, uzunluk veya sıvılar gibi ölçülebileceği vurgulanır.
Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder.

Açının kullanıldığı mesleklerle ilgili bir araştırma yapılır ve sınıfa sunulur.

Öğrencilere çevrelerinde ölçülerini bildikleri açı modellerinden yararlanarak verilen herhangi bir açının ölçüsü tahmin ettirilir. Tahminler ölçme yaptırılarak kontrol ettirilir.

12.10 / 16.10 Haftası Yıllık Planı
Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar Temel Beceriler
Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.
Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma Büyük harflerdeki yatay ve düşey simetri doğruları belirlenir. Çeşitli düzlemsel şekillerin kâğıt veya kartondan kesilmiş modelleri verilerek doğru simetrisine sahip olanlar katlatılarak simetri doğruları buldurulur. Birden fazla simetri doğrusuna sahip şekillerdeki simetri doğruları farklı katlamalarla belirletilip çizdirilir.

Kareli veya noktalı kâğıt ve geometri tahtası üzerinde düzlemsel şekiller oluşturup simetri doğruları belirletilir.
Simetrik şekillerdeki simetrik nokta çiftlerinin simetri doğrusuna olan uzaklıklarının eşit olduğu vurgulanır.

Yatay ve düşey simetri doğrusunun yanında köşegen simetri doğrusu da kullandırılır.

15.10 / 18.10 Haftası Yıllık Planı
Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar Temel Beceriler
Köşegeni belirler.
Grup portfolyo çalışması yapılır. Bizim anladığımız
Bizi şaşırtan noktalar / nokta
Bizim çıkardığımız sonuçlar / sonuç
Bizim merak ettiğimiz / ettiklerim
Bizim için yeni olanlar / olan konu ile ilgili olarak sorulara cevap vermeleri beklenir.
Trafik işaretleri gibi modeller alınarak kare ve dikdörtgenin komşu olmayan iki köşesini uç kabul eden doğru parçasının köşegen olduğu fark ettirilir.

Kare ve dikdörtgenin kâğıt modelleri, çapraz köşelerini birleştiren doğru parçası boyunca katlattırılarak bunların köşegenleri buldurulur. Oluşan izler boyunca köşegenler çizdirilir ve adlandırılır. Bu köşegenlerin her birinin doğru parçası olduğu ve birbirlerine eş uzunlukta oldukları belirletilir.
Kenar ile köşegen arasındaki fark vurgulanır.

Üçgenin köşegeni olmadığı belirtilir.
17.10 / 21.10 Haftası Yıllık Planı
Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar Temel Beceriler
Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.
Örüntü ve Süslemeler

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma
Geometrik şekiller verilerek eşleştirme çalışması yaptırılabilir. Kare, dikdörtgen ve üçgenin özellikleriyle ilgili kavram haritası oluşturulması istenir. Noktalı, izometrik veya kareli kâğıtlar kullanılarak süslemeler yaptırılır. Süslemelerde oluşturulan model temel alınarak, arada boşluk kalmayacak şekilde döşeme yaptırılır.
19.10 / 22.10 Haftası Yıllık Planı
Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar Temel Beceriler
Açıölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen, kare ve dikdörtgeni çizer.

Bir kenar uzunluğu 4 cm olan bir kare çizdirilir.

 

Kısa kenarının uzunluğu 5 cm, uzun kenarının uzunluğu 6 cm olan bir dikdörtgen çizdirilir.

 

Dik kenar uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan bir dik üçgen çizdirilir.

Dik üçgende hipotenüsten söz edilmez.

22.10 / 25.10 Haftası Yıllık Planı
Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar Temel Beceriler
Sütun grafiğini oluşturur.

Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” ünitesi

Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu

Fen ve Teknoloji dersi “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder.

10-16 Kasım Atatürk Haftası

1. Atatürk'ün hayatı ve kişisel özellikleri

2. Atatürk haftası anlam ve önemi

3. Atatürk haftası etkinlikleri

 

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası

 

24 Kasım Öğretmenler günü

Öğrecilere araştırma ödevi verilir. 4. sınıflardaki öğrencilerin en sevdikleri sporlar veya kan grupları ile ilgili bir araştırma verilerek öğrencilerden bu araştırmaların sonucunu çetele tablosu, sıklık tablosu ve sütun grafiğinde göstermeleri istenir.

Problem: Çevre gezisi baskanının kim olacağının belirlenmesi:
Adaylar belirlenir ve oylama yaptırılarak veri toplatılır. Seçim sonuçlarına ait sırasıyla çetele ve sıklık tabloları yaptırılır. Tablolara dayalı nesne grafiği oluşturtulur. Oluşturulan nesne grafiğindeki her bir sütun dikkdörtgensel bölgeye dönüştürüldükten sonra öğretmen bu düzenin “sütun grafiği” olduğunu belirtir. Daha sonra sütun grafiğinin yapısı sözlü ve yazılı olarak açıklatılır.

Olaylar, öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir.

Sütun grafiği hakkında bilgi verilmeden önce nesne veya şekil grafiği yaptırılır. Öğrencileri yönlendirilerek sütun grafiği oluşturmaları sağlanır.

Sütun grafiklerinde sütunların genişliklerinin aynı olmasına dikkat edilir.
İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme
Sütun grafiğini yorumlar. Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi

Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu

Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder.
Atatürk haftası(10-16 kasım haftası) 1. Atatürk'ün hayatı ve kişisel özellikleri 2. Atatürk haftası anlam ve önemi 3. Atatürk haftası etkinlikleri 2-8 kasım Lösemili çocuklar haftası 24 kasım Öğretmenler günü Öğrecilere araştırma ödevi verilir. 4. sınıflardaki öğrencilerin en sevdikleri sporlar veya kan grupları ile ilgili bir araştırma verilerek öğrencilerden bu araştırmaların sonucunu çetele tablosu, sıklık tablosu ve sütun grafiğinde göstermeleri istenir. Oluşturdukları grafikle ilgili yorum yazmaları istenir. Gülizar, Kıymet, Mutlu ve Anıl’ın okul tatil olmadan önce okuduğu kitap sayıları ile ilgili bir sütun grafiği verilir.
• Kitap okumayı en çok kim seviyor?
• Kıymet’in okuduğu kitap sayısının Mutlu’nun okuduğu kitap sayısına eşit olması için Kıymet’in kaç kitap daha okuması gerekir?
• Yaz tatilinde Kıymet 5, Anıl 2 kitap daha okudu. Buna göre kim daha fazla kitap
okumuştur?
Yorumlarının gerekçelerini açıklamaları sağlanır.

Değerlendirmede projenin her aşaması (hazırlık, süreç, rapor ve sunu) göz önünde bulundurulmalıdır.
İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme
23.10 / 05.11 Haftası Yıllık Planı
Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar Temel Beceriler
Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.
Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma Büyük harflerdeki yatay ve düşey simetri doğruları belirlenir. Çeşitli düzlemsel şekillerin kâğıt veya kartondan kesilmiş modelleri verilerek doğru simetrisine sahip olanlar katlatılarak simetri doğruları buldurulur. Birden fazla simetri doğrusuna sahip şekillerdeki simetri doğruları farklı katlamalarla belirletilip çizdirilir.

Kareli veya noktalı kâğıt ve geometri tahtası üzerinde düzlemsel şekiller oluşturup simetri doğruları belirletilir.

Simetrik şekillerdeki simetrik nokta çiftlerinin simetri doğrusuna olan uzaklıklarının eşit olduğu vurgulanır.

Yatay ve düşey simetri doğrusunun yanında köşegen simetri doğrusu da kullandırılır.

26.10 / 07.11 Haftası Yıllık Planı
Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar Temel Beceriler
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
Atatürk haftası(10-16 kasım haftası) 1. Atatürk'ün hayatı ve kişisel özellikleri 2. Atatürk haftası anlam ve önemi 3. Atatürk haftası etkinlikleri 2-8 kasım Lösemili çocuklar haftası 24 kasım Öğretmenler günü Renkli kartlara sayılar ve okunuşları yazılır. Öğrencilerin eşleştirme yapmaları istenir. Yalanı bul çalışması yaptırılır. Sayıların karşılarına okunuşları yazılır. Bazılarına yanlış yazılır. Çalışma kağıdının altına yalan kutusu ve doğru kutusu yapılır. Yanlış cevap olanların sayısı yalan kutusuna, doğru olanların sayısı doğru kutusuna yazılır. Onluk taban bloklarını kullandırarak dört basamaklı doğal sayılar modellenerek
gösterilir. Binliğin, 10 tane yüzlükten veya 100 tane onluktan ya da 1000 tane birlikten oluştuğu gösterilir.

Onluk taban blokları kullanılarak 1253 doğal sayısı binlik, yüzlük, onluk ve birliklerine ayrılarak okutulur ve yazdırılır.
En büyük ve en küçük 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar buldurulur.

5 ve 6 basamaklı doğal sayılar için basamak tablosu kullandırılır.
İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Atatürk haftası(10-16 kasım haftası) 1. Atatürk'ün hayatı ve kişisel özellikleri 2. Atatürk haftası anlam ve önemi 3. Atatürk haftası etkinlikleri 2-8 kasım Lösemili çocuklar haftası 24 kasım Öğretmenler günü “Üç yüz bin on iki” sayısını rakamlarla yazınız ve basamak değerlerini belirtiniz. Öğrencilerden 324 621 doğal sayısındaki rakamların basamak değerlerini tablo üzerinde göstermeleri istenir. Ara basamaklarında “0” olan sayılar da incelenir.

Basamaklarındaki rakamları veya bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazdırma etkinlikleri de yaptırılır.
İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. Atatürk haftası(10-16 kasım haftası) 1. Atatürk'ün hayatı ve kişisel özellikleri 2. Atatürk haftası anlam ve önemi 3. Atatürk haftası etkinlikleri 2-8 kasım Lösemili çocuklar haftası 24 kasım Öğretmenler günü Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba ayrı renkte farklı şekillerde kart dağıtılır. Bazı renkli kağıtlara çözümlenmiş doğal sayılar ve bazılarına da sadece doğal sayılar yazılır. Büyük bir kartona bu kağıtların cevapları yazılır. Kartlar gösterilir ve süre verilir. Büyük kartonda doğru cevabı bulan öğrenci kendi kartını koyar ilk koyan ve en çok doğrusu olan grup kazanır. 62 324 sayısı;
62 324 = 60 000 + 2000 + 300 + 20 + 4 = 6 on binlik + 2 binlik + 3 yüzlük + 2 onluk + 4 birlik biçiminde çözümletilir.
Ara basamaklarında tekrar eden rakamlar ve sıfır bulunan sayılarla da çözümleme yaptırılır. İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. Atatürk haftası(10-16 kasım haftası) 1. Atatürk'ün hayatı ve kişisel özellikleri 2. Atatürk haftası anlam ve önemi 3. Atatürk haftası etkinlikleri 2-8 kasım Lösemili çocuklar haftası 24 kasım Öğretmenler günü 4328 ile 4379 sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.

Çevrenizdeki yetişkinlerin, hangi durumlarda sayıları yuvarlamaya gereksinim duyduklarını ve stratejileri araştırıp sınıfa sununuz.
Öğrencilerden verilen bir sayının sayı doğrusu üzerindeki 10'un katı ve 100'ün katı olan sayılardan hangisine daha yakın olduğunu belirlemeleri istenir. İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme
Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. Türkçe dersi "Görsel Okuma ve Görsel Sunu" öğrenme alanı Görsel Okuma

10-16 Kasım Atatürk Haftası

1. Atatürk'ün hayatı ve kişisel özellikleri

2. Atatürk haftası anlam ve önemi

3. Atatürk haftası etkinlikleri

 

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası

 

24 Kasım Öğretmenler günü

Sınıf gruplandırılır, örüntü blokları ile örüntüler oluşturmaları istenir.

Öğrencilerden değişik renklerde boncuk getirmeleri ve bu boncuklardan belli bir örüntüde bilezik veya kolye yapmalı istenir.
Oyun pulları, fasulyeler, plastik malzemeler vb. nesnelerle oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler fark ettirilerek sayısal ifadeleri buldurulur.

Örüntüye karşılık gelen sayıların aralarındaki ilişki buldurulur.
Bir örüntüye karşılık gelen sayısal ilişkiler çok sayıda olabileceğinden bunların arasından bu sınıf düzeyine uygun olanlar seçilir.

Örüntü şekillerle verilebileceği gibi sayılarla da verilebilir. Sayılarla verilen örüntünün şekillerle gösterimi yaptırılır.
İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme